07. Coaches - Terrysbusphotos

2878-TUI 4739 (YN54 AKO) at Detling Show Ground.