Dennis Trident - Terrysbusphotos

327-X327 NNO on Whitehall.